Noord-Holland Noord versnelt bij transitie naar duurzame energie

De regio Noord-Holland Noord heeft een goede uitgangspositie om nationaal en internationaal een vooraanstaande rol te spelen bij de energietransitie. Een innovatief bedrijfsleven, diverse kennisinstellingen en een faciliterende overheid. Om de mogelijkheden daadwerkelijk te verzilveren hebben gemeente Alkmaar, Ontwikkelingsbedrijf NHN en Stichting Energy Valley de handen ineen geslagen om samen te werken in energieregio Noord-Holland Noord. De partijen tekenden woensdag 17 mei 2017 voor deze samenwerking. Onderdeel van deze samenwerking is het gezamenlijke Europese INTERREG-project ‘Northern Connections’.

Met de deelname in dit EU-project komt extra kennis en Europese subsidie beschikbaar voor een transitie naar een duurzame energieregio. Daarmee realiseert de regio niet alleen haar duurzaamheidsambitie, maar wordt ook een forse impuls gegeven aan nieuwe en innovatieve werkgelegenheid.

De deelname in het Europese project is niet toevallig. Op dit moment wordt al op verschillende plekken samengewerkt aan toekomstgerichte innovatieve projecten, zoals de ontwikkeling van het Energy Innovation Park Alkmaar en het daar gevestigde Expertisecentrum InVesta. Dit centrum richt zich op de productie van groen gas door de vergassing van biomassa, een veelbelovende technologie die Alkmaar en het Noorden internationaal op de kaart zet. Ook wordt de incubator IDEA (gevestigd bij de Hogeschool Inholland) actief ondersteund om ondernemers te helpen ideeën uit te werken naar echte producten en bedrijven in de energie sector.

Het Ontwikkelingsbedrijf NHN en Stichting Energy Valley werken ook verder in Noord-Holland Noord samen aan nieuwe technologie en bedrijvigheid op het gebied van duurzame energie. Zo richten ze zich op de kansen die de energietransitie op de Noordzee biedt aan bedrijven in de regio, aan innovatieve projecten om de Afsluitdijk als Energiedijk te ontwikkelen, projecten gericht op de verduurzaming van de kassengebieden en de introductie van groene waterstof voor de transportsector.

De drie partijen zullen daarbij de regio Noord-Holland Noord nationaal en internationaal profileren als kansrijke energieregio. Om dit goed zichtbaar te maken worden geregeld seminars en bijeenkomsten georganiseerd om kennisoverdracht te stimuleren. Op 23 mei organiseren de partijen het jaarlijkse IDEA symposium in Alkmaar, een belangrijk netwerkevent voor de regio.

Gemeente Alkmaar
Wethouder duurzaamheid Jan Nagengast (CDA): ‘We zijn als Alkmaar op de goede weg om onze duurzaamheidsdoelstellingen te halen en om innovatieve werkgelegenheid te creëren. Met deze samenwerking kan nog meer winst worden behaald. Deze regio ontwikkelt zich steeds meer als een regio met expertise, zelfs op internationaal niveau.’

Ontwikkelingsbedrijf NHN
Directeur ontwikkelingsbedrijf NHN Thijs Pennink: ‘Noord Holland Noord heeft alles in huis om een vooraanstaande rol in de energietransitie te spelen. De samenwerking tussen Alkmaar, Stichting Energy Valley en het Ontwikkelingsbedrijf NHN gaat hier een versnelling in brengen. Inzetten op energietransitie betekent nieuwe werkgelegenheid.’

Stichting Energy Valley
Directeur Stichting Energy Valley Gerrit van Werven: ‘Het noorden heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot de Energy Valley regio van ons land. En dit willen we uitbouwen door een internationaal testgebied te worden voor verduurzaming, slimme energiesystemen, innovatie en kennisontwikkeling. Noord-Holland Noord is een krachtige regio die een belangrijke rol kan spelen in deze ambities.’

TATA STEEL TESTLOCATIE UNIEK PROJECT VOOR DUURZAME INDUSTRIE

Nederlands consortium zet industriële restwarmte om in elektriciteit en stoom met Nano-technologie

Een consortium bestaande uit RGS Development, Tata Steel, ECN, ENGIE en Ontwikkelingsbedrijf NHN (NHN) heeft een Demonstratie energie-innovatie subsidie (DEI) toegewezen gekregen voor het initiatief ‘Waste Radiation Heat to Power and Steam’ (WRAPS). Het Ministerie van Economische Zaken stelt met Topsector Energiesubsidie in totaal 1,5 miljoen Euro beschikbaar voor het project, dat ten doel heeft om energie uit industriële restwarmte te halen.

Onder de noemer ‘WRAPS’ werken de organisaties samen om de restwarmte van hoge temperatuur (700-1200⁰C) te benutten, die vrijkomt bij de productie van onder andere staal, metaal en glas. Daarvoor ontwikkelde RGS Development uit Broek op Langedijk ThermagyTM hittepanelen, gepatenteerde panelen die stralingswarmte omzetten in electriciteit en warm water. ENGIE levert een Qpinch hittetransformator, die het vrijgekomen warme water in het proces omzet in stoom. Het demonstratieproject behelst een installatie, die in totaal 1 megawatt aan stroom en stoom terugwint uit ongeveer 2 megawatt aan restwarmte. Het project loopt van midden 2017 tot eind 2019.

Tata Steel IJmuiden is een vooruitstrevende staalproducent en een ideale locatie  om deze innovatieve techniek te testen. “Veel van de restwarmte in onze processen wordt al gebruikt om gas en verbrandingslucht voor te verwarmen en op sommige plaatsen om stoom te maken. Je kunt geen staal gieten zonder dat er stralingswarmte vrijkomt. De introductie van Thermagy maakt het nu mogelijk ook de hoge temperatuur stralingswarmte nuttig te gebruiken,” verklaart Gerard Jägers, Programma Manager Energie Efficiency bij Tata Steel in IJmuiden.

Deze ontwikkeling draagt bij aan het terugdringen van fossiele brandstoffen en CO2-uitstoot. “Met de subsidie willen we de waarde van de toepassing van de Thermagy technologie op grotere schaal bewijzen”, aldus Maarten den Heijer, CEO van RGS Development. “Het is een prachtige kans om deze duurzame primeur in de eigen regio gestalte te geven en daarmee tevens de ambitie van de regio op het gebied van duurzame energie te versterken.Thermagy is voor een groot aantal energie-intensieve  industriële bedrijven interessant. Het wereldwijde potentieel is enorm.”

Op basis van studies wordt geschat dat de hoeveelheid ongebruikte restwarmte van hoge temperatuur in de Europese industrieën 100+ petajoule per jaar kan bedragen, gelijk aan de totale 2020 doelstelling voor energiereductie in Nederland. Met het gedemonstreerde concept kan aan deze doelstelling in de komende jaren een significante bijdrage worden geleverd. Een fantastisch streven, vindt ook Bjorn Borgers van Ontwikkelingsbedrijf NHN: “WRAPS is een goed voorbeeld van regionale samenwerking in de regio Noord-Holland Noord. Het bedrijfsleven, de overheid en diverse kennisinstellingen werken samen om valorisatie van innovaties mogelijk te maken. De focus ligt hierbij op creatieve, duurzame en energiebesparende oplossingen.”

WRAPS is één van de duurzame energie-initiatieven in de regio, benadrukt Paul Stroomer namens ENGIE. “Net als Ambigo, IDEA, Investa en Energienetwerk Heerhugowaard is dit één van de parels aan de ketting van energie-innovatieprojecten in de regio Alkmaar. Met onze regionale partners ontwikkelen we Noord-Holland Noord als kenniscentrum en demonstratiegebied voor duurzame innovatie. Daarmee wordt de regio steeds aantrekkelijker voor bedrijven en onderwijs.”

VACATURE: Directeur expertisecentrum InVesta

Directeur expertisecentrum InVesta
Deeltijd 16 uur per week, groeifunctie

InVesta

InVesta is een kennis- en bedrijvencluster op het gebied van biomassavergassing, gevestigd op het Energy Innovation Park in Alkmaar. Dit park is een onderdeel van het bedrijventerrein de Boekelermeer en biedt bedrijven die actief zijn op het gebied van traditionele, groene en andere innovatieve energievormen de ruimte om te groeien. InVesta richt zich op de ontwikkeling en valorisatie van thermochemische technologie voor groene energie en chemietoepassingen.

Het doel van InVesta is het versnellen van grootschalige toepassing van ‘groen syngas’,  ‘groen gas’ en ‘groene chemicaliën’ door het bieden van een omgeving waarin de commerciële en economische haalbaarheid van deze technologieën makkelijker gedemonstreerd kan worden. InVesta verbindt onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven op deze gebieden en versterkt het energiecluster in de regio Noord-Holland-Noord. Deelnemers in InVesta kunnen gebruik maken van state-of-the-art infrastructuur en  een wereldklasse gedeeld onderzoeksprogramma waarin faciliteiten en demonstratie-installaties optimaal benut worden voor het ontwikkelen van een op biomassavergassing gebaseerde waardeketen voor energie en chemie.

Voor de verdere ontwikkeling en het beheer van InVesta is de stichting InVesta opgericht. De directeur van InVesta rapporteert aan het bestuur van de stichting. De directeur stippelt samen met Projectgroep InVesta en de op het terrein gevestigde bedrijven de koers uit en weet deze te realiseren binnen de gestelde randvoorwaarden. In de Projectgroep zitten vertegenwoordigers van de volgende partijen: ECN, TAQA, gemeente Alkmaar, provincie Noord-Holland, Stichting Energy Valley, Ontwikkelingsbedrijf NHN en Liander.

De directeur is het boegbeeld van InVesta en houdt zich actief bezig met de verdere uitbouw en promotie van InVesta. Voor de operationele locatie-technische zaken op InVesta is een locatiemanager aangesteld. De Projectgroep InVesta ondersteunt de directeur.

Voor de Directeur van de stichting is in mei 2017 een vacature ontstaan.

Verantwoordelijk

• Dagelijkse leiding van het Expertisecentrum InVesta
• Ontwikkelen van een meerjarige strategie en het opstellen van jaarplannen
• Uitvoeren en actualiseren van het R&D programma (in nauwe samenwerking met ECN en Energy Valley)
• Acquisitie van nieuwe bedrijven en programma’s (in samenwerking met het acquisitieteam van de gemeente Alkmaar en TAQA)
• Contact onderhouden met partners, financiers en fondsen
• Voorzitter van het InVesta Businessplatfom (met leden uit overheid en bedrijfsleven)
• Uitvoeren stakeholdermanagement
• Binnenhalen van additionele subsidies
• Beheer van financiën en subsidieverantwoording
• Organisatie van workshops, congressen en symposia
• Communicatie (Social media, nieuwsberichten) en publicaties
• Onderhouden en uitbreiden (inter)nationaal netwerk

Profiel

• Voltooide HBO of WO opleiding
• Ervaring met business development activiteiten
• Bekend met bestuurlijke processen
• Ervaring met project- / programmamanagement en beproefde projectmanagement technieken
• Bekend met de aanpak van strategische en technische innovatie
• Affiniteit en ervaring met energie-technologie met name op het gebied van thermochemische biomassa-conversie
• Ervaring met contractmanagement
• Ervaring met subsidiebeheer
• Relevant netwerk in de (groen) gas sector en/of biobased economy
• Beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift

Je persoonlijke kenmerken

• Sterke leidinggevende kwaliteiten
• Flexibel en openminded
• Op innovatie gericht
• Zelfstandig en een groot probleemoplossend vermogen
• Overtuigende communicatieve vaardigheden
• Bij voorkeur woonachtig in de regio Noord-Holland Noord

Inzet

• We gaan in de startfase uit van 2 dagen per week
• Na een evaluatie op basis van resultaten (met name de vestiging van nieuwe gebruikers) kan dit op termijn groeien naar 3-4 dagen per week.

Meer info over InVesta is te vinden op de website www.investa-alkmaar.nl. Voor inlichtingen over de functie kunt u zich melden bij Frank Brandsen (Stichting Energy Valley)  te bereiken via 050-789-0010 of Mark Overwijk (ECN), 088-515-4075.

De sollicitatieperiode zal sluiten op  6 juni 2017. De gesprekken met kandidaten zullen in de tweede helft van juni gaan plaatsvinden.

Sollicitaties kunnen per email ingediend worden ten name van de heer P.F.J. Brandsen op het volgende adres: meijer@energyvalley.nl onder vermelding van “Vacature Directeur InVesta 2017”.

Bezoek Energie regio Alkmaar op 1 juni!

In de regio Alkmaar wordt sterk ingezet op innovatie, het te gelde maken van kennis en toepassing op het gebied van de energietransitie. Bedrijven, overheden en kennispartners werken er samen aan onderzoek en incubatie. Tijdens het offshore en energie event in de regio ‘North Sea Offshore’, krijgen bezoekers de unieke kans meer te weten te komen over energieregio Alkmaar tijdens het ochtendprogramma.

In deze workshop bij InHolland Alkmaar maakt u kennis met het Energie Innovation Park, de incubator IDEA en INVESTA, het kenniscentrum voor groen gas. In het kader van het Europese Interreg NNO programma vindt er ook een ‘match making’ plaats met de workshop deelnemers.

•Energy Innovation Park biedt bedrijven in traditionele-, groene en andere innovatieve energievormen de ruimte om te groeien. Wie zich vestigt op dit uitstekend geoutilleerde terrein langs de A9 profiteert van de economische spin-off van Gasopslag Bergermeer en de aanwezige gasbehandelingsinstallatie.
•IDEA participeert, ondersteunt en investeert in het ontwikkeltraject van duurzame innovaties totdat deze innovaties rijp zijn voor introductie op de markt.
•INVESTA is hét expertisecentrum voor biomassa en vergassingstechnologie en biedt kennis en faciliteiten. Huurders van het INVESTA Expertisecentrum profiteren van de expertise die in het gebied aanwezig is. De flexibele ruimten van het Expertisecentrum biedt perspectieven aan kleine R&D units, maar ook aan bedrijven die experimenteren met nieuwe technieken en veel vierkante meters nodig hebben om te kunnen bouwen aan demonstratie- en proefopstellingen en/of eventuele productielijnen met betrekking tot de ontwikkeling van nieuwe technologieën.

Meer informatie en aanmelden op: http://northseaoffshore.nl/programma-north-sea-offshore/